Академични издания Филология      

Литературознанието като възможност за избор

Литературознанието
като възможност за избор

 

Сборник в чест на Рая Кунчева

 

Година на издаване: 2012

Страници: 800

Корици: твърди

Език: български

Тегло: 1500 грама

Размери: 16x23

ISBN: 978-954-8238-40-3

Цена: 39.00 лв.

 

Среща на идеи, проблеми и почерци, участващи в изграждането на съвременното литературоведско пространство. Статии на шестдесет и трима български и чуждестранни литературоведи. Идеята, че литературознанието е поле на мисловна свобода, е илюстрирана в сборника чрез разнообразието на включените в него статии.

 

Купете сега чрез

Академични издания Филология      

От родния кът до гроба. Пенчо Славейков – „Сън за щастие“

От родния кът до гроба.
Пенчо Славейков –
„Сън за щастие“

 

Миряна Янакиева

 

Година на издаване: 2011

Страници: 208

Корици: меки

Език: български

Тегло: 330 грама

Размери: 16x23

ISBN: 978-954-8238-35-9

Цена: 9.90 лв.

 

Включени са 26 теста. От тях 23 теста са върху отделните литературни творби от програмата за ДЗИ, а 3 от тестовете са обобщаващи.

Отговорите към тестовете са дадени като отделно приложение за улесняване на процеса на проверка. Приложението и книжното тяло са пакетирани в обща найлонова опаковка.

 

Купете сега чрез   store.bg  Хеликон

Академични издания Филология      

Кралят физиономист

Кралят физиономист

 

Автотекстуалност и авторепрезентиране
в творчеството на Пенчо Славейков

 

Сирма Данова

 

ISBN

мека корица

под печат

 

Книгата на Сирма Данова поставя ново начало в осмислянето на българския модернизъм и творчеството на Пенчо Славейков. Както по-късно Фернанду Песоа, Славейков е автор, съзнателно разрояващ своя писателски „аз“. Тази културна хетеронимия у Славейков е инструмент за утвърждаването на автономността на твореца, който „работи в настоящето“, учленявайки го от предходното (нерядко използвайки неговите ресурси). Сирма Данова фокусира вниманието си върху въпроса за модернизма и неговия диалог с миналото, обогатявайки съществено представите ни за тази продуктивна среща. От нейната книга до нас достига един по-нюансиран образ на Славейков и едно по-остро прозрение за сложността на неговата позиция в българския канон - сложност, която, както справедливо отбелязва Данова, самият Славейков активно търси и произвежда. Книгата на Данова е написана на език, който удържа замисъла и условностите на научната монография, но отива и отвъд тях, окуражавайки читателя да започне да разбира и приема рисковете и удоволствията на мисленето за литературата.

 

Галин Тиханов

 

Купете сега чрез

Академични издания Филология      

Byron and the Isles of Imagination: A Romantic Chart

Byron and the Isles of Imagination: A Romantic Chart

 

Edited by

Alistair Heys

Vitana Kostadinova

 

Година на издаване: 2009

Страници: 254

Корици: твърди

Език: английски

Тегло: 240 грама

Размери: 16x23

ISBN: 978-954-8238-12-0

 

 

Contents

Notes on the Contributors

Caroline Franklin: Preface

Alistair Heys: Byron and the Isles of Imagination: Introduction

Michael O’Neill: “In the Sea of Life Enisled”: Byron and Arnold

Bernard Beatty: Inhabiting Islands: Byron and Shelley’s Little Difference

Emily Bernhard Jackson: Plunging into the Crowd: Islands and Selves in Byron

Alistair Heys: The Clown in the Text: Death in Byron’s Venetian Tales

Shona M. Allan: Imagining Islands: The Polynesian Possibility of The Island

Vitana Kostadinova: The East as an Island and Inspiration

Mamoru Kadota: Doubtful Eye Still Creates Its Own Vision: Byron’s Island Paradises

Nora Liassis: “Dazzled and Drunk with Beauty”: Byron’s Idolatrous Gaze at an Island Goddess

Index

 

Академични издания Филология      

Помагало по морфология на съвременния английски език

Помагало по морфология
на съвременния английски език

 

Веселина Койнакова

Сашко Павлов

 

Година на издаване: 2006

Страници: 112

Корици: меки

Език: английски

Тегло: 180 грама

Размери: 16x23

 

 

 

The present workbook is aimed at expanding your knowledge of English language and grammar. It is designed to be used for complementary studies on various aspects of English grammar, and, in particular, English morphology. Each Chapter begins with a theoretical summary of the subject matter and provides a wide range of practical applications. The workbook covers some specific, difficult to master, areas of grammar. The topics presented discuss problems of Word-Formation, Article Determination, Pronouns, characteristics and properties of the English Noun, Verb,Adjective and Adverb.

 

Академични издания Филология      

Методика на обучението по литература

Методика на обучението
по литература

 

Емил Кръстев

 

Година на издаване: 2010

Страници: 322

Корици: меки

Език: български

Тегло: 320 грама

Размери: 16x23

ISBN: 978-954-8238-45-8

Цена: 13.00 лв.

 

Книгата е обобщение на дългогодишния опит на автора в методиката на обучението по литература. Изследвани са общите въпроси на методиката – историческото ѝ развитие и мястото ѝ в системата на науките, – разгледани са основните психологически и логически методи за сетивното (конкретно-образното) възприемане на литературното произведение и за теоретичното му изучаване, анализирани са въздействията на литературознанието и естетиката за изграждане на теорети­ческите основи на литературния анализ в средното училище, показана е ролята на дидактиката за цялостната организация на учебно-възпитателния процес, отделено е внимание на проблема за интегралността в обучението по литература и на системата на писмените литературни съчинения. Авторът споделя убеждението, че за учебната практика остава актуална идеята за жанровата теория. Последователно в отделните части на книгата са разгледани проблемите на изучаването на лирическите, епическите, драматическите произведения, на мита и на фолклорните творби. Умело е съчетан теоретичният подход с практическата насоченост. Всеки ключов проблем е илюстриран чрез приложения, чиято цел е да покаже в действие теоретичните постановки. Книгата е предназначена за студенти, учители, педагози, научни специалисти и за всички, които се интересуват от методиката на обучението по литература.

 

 

Преглед на изданието

 

 

Купете сега електронното издание чрез

Академични издания Филология      

Български език. Теоретичен курс с практикум

Български език
Теоретичен курс с практикум

 

Ваня Зидарова

 

Година на издаване: 2007

Страници: 302

Корици: меки

Език: български

Тегло: 240 грама

Размери: 16x23

ISBN: 978-954-91882-4-0

Цена: 10.00 лв.

 

В Теоретичния курс са разгледани системно основните въпроси, свързани с дяловете на съвременния български език - фонетика, лексикология, словообрауване, морфология и синтаксис. Изложението се придържа към утвърдената граматична традиция, но са разгледани и по-широк кръг мнения, засягащи дискусионни въпроси на българския език. Теоретичният материал е съпроводен от значително количество примери, което би трябвало да улесни възприемането му. В Практикума са включени 38 упражнения, свързани с разгледаните в Теоретичния курс проблеми. Целта на Практикума е да се затвърди усвоеният материал и да се провери лингвистичната култура и компетентност на читателя. Книгата е предназначена да служи като учебник на студенти по филологически и педагогически специалности, изучаващи в курса на следването са дисциплината Съвременен български език. Но може да се ползва и от преподаватели в средния и горния курс, от преподаватели по български език за чужденци, както и от всеки, който се интересува от системата и структурата на съвременния български език.

 

Купете сега чрез

Академични издания Филология      

Лексикология на съвременния български език

Лексикология на съвременния български език

 

Ваня Зидарова

 

Година на издаване: 2008

Страници: 304

Корици: меки

Език: български

Тегло: 240 грама

Размери: 16x23

ISBN: 978-954-8238-08-3

Цена: 10.00 лв.

 

В Теоретичния курс са разгледани системно основните въпроси, свързани с дяловете на съвременния български език - фонетика, лексикология, словообрауване, морфология и синтаксис. Изложението се придържа към утвърдената граматична традиция, но са разгледани и по-широк кръг мнения, засягащи дискусионни въпроси на българския език. Теоретичният материал е съпроводен от значително количество примери, което би трябвало да улесни възприемането му. В Практикума са включени 38 упражнения, свързани с разгледаните в Теоретичния курс проблеми. Целта на Практикума е да се затвърди усвоеният материал и да се провери лингвистичната култура и компетентност на читателя. Книгата е предназначена да служи като учебник на студенти по филологически и педагогически специалности, изучаващи в курса на следването са дисциплината Съвременен български език. Но може да се ползва и от преподаватели в средния и горния курс, от преподаватели по български език за чужденци, както и от всеки, който се интересува от системата и структурата на съвременния български език.

 

Купете сега чрез